เขาก็พาเราไปถึงจุดนั้นเร็วขึ้น

เขาก็พาเราไปถึงจุดนั้นเร็วขึ้น

ลูกๆเป็นสิ่งมีค่ายิ่งเมื่อเราแก่ชรา
และในขณะเดียวกัน
เขาก็พาเราไปถึงจุดนั้นเร็วขึ้น
– Lionel Kauffman –