ลููกเป็นเด็กได้ครั้งเดียว

 
ลููกเป็นเด็กได้ครั้งเดียว
 

ลููกเป็นเด็กได้ครั้งเดียว
อย่าทำงานจนลืมดูแลลูก
เพราะแม้จะมีเงินมาหาศาล
ก็ซื้อเมื่อวานกลับมาไม่ได้