ประโยชน์ของหนังสือนิทานและวิธีการเลือกซื้อ

ประโยชน์และวิธีการเลือกซื้อหนังสือนิทานที่ดี

ประโยชน์ของหนังสือนิทาน

 • ให้ “ความสุข ความสนุกเพลิดเพลินและมีสมาธิ” แก่เด็ก ช่วยจุดประกายความสนใจที่มี ต่อหนังสือให้เกิดขึ้นในใจเด็ก
 • เป็นสื่อกลางสร้างความผูกพันระหว่างพ่อแม่ลูก ความสุขและความอบอุ่นในครอบครัว เป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างอารมณ์และจิตใจของเด็ก สร้างพื้นฐานด้านมนุษยสัมพันธ์ ให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นคนที่เปี่ยมไปด้วยความโอบอ้อมอารีความมีเมตตา ความรักเพื่อน มนุษย์ร่วมสังคม
 • ช่วยให้เด็กเรียนรู้ภาษา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ
 • เป็นพื้นฐานของการสร้างความสามารถในการอ่านหนังสือ และรักการอ่าน

 

วิธีการเลือกซื้อหนังสือนิทานที่ดี

หนังสือนิทานในปัจจุบันนี้มีหลากหลาย ซึ่งผู้เล่าจะต้องเลือกหนังสือที่จะใช้ในการเล่าให้ เหมาะสมกับผู้ฟังแต่ละวัย โดยสามารถเลือกหนังสือที่ดีได้ดังนี้

 • ภาพดีสีสันสวยงาม ตัวอักษรชัดเจน
 • มีความเหมาะสมกับผู้ฟังแต่ละวัย เช่น เด็กเล็กๆ ควรเป็นหนังสือรูปภาพมากกว่าตัว อักษร
 • สามารถถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ฟังได้อย่างถูกต้อง
 • ไม่จงใจสอนในรูปแบบการสั่งสอนอย่างเคร่งครัด
 • ได้ฟังแล้วผู้ฟังรู้สึกประทับใจอยากอ่านเอง
 • ผู้ฟังสามารถค้นพบสิ่งต่างๆ ได้มากมาย
 • ควรเป็นหนังสือที่ให้ความรู้โดยผ่านเรื่องราวของความรัก ความเอื้ออาทร
 • สื่อสารความคิดของผู้ประพันธ์ได้ชัดเจน
 • ใช้ภาษาง่ายๆ อ่านแล้วเข้าใจ
 • รูปภาพเมื่อดูแล้วสามารถสื่อความหมายได้