เขาก็พาเราไปถึงจุดนั้นเร็วขึ้น

 
เขาก็พาเราไปถึงจุดนั้นเร็วขึ้น
 

ลูกๆเป็นสิ่งมีค่ายิ่งเมื่อเราแก่ชรา
และในขณะเดียวกัน
เขาก็พาเราไปถึงจุดนั้นเร็วขึ้น
– Lionel Kauffman –