ลููกเป็นเด็กได้ครั้งเดียว

ลููกเป็นเด็กได้ครั้งเดียว

ลููกเป็นเด็กได้ครั้งเดียว
อย่าทำงานจนลืมดูแลลูก
เพราะแม้จะมีเงินมาหาศาล
ก็ซื้อเมื่อวานกลับมาไม่ได้